Unauthorized Websites of Nhat Nam Co., Ltd.

Hochiki Asia Pacific would like to inform you that websites have been found using unauthorized logos, images, and information of Nhat Nam.

 

Hochiki Asia Pacific greatly appreciates the continued cooperation with Nhat Nam during the past years.


We would like to bring attention to the public that the one and only website of Nhat Nam Co., Ltd. is at: http://nhatnam.com.vn


The two (2) websites we found are using unauthorized logos, images, and information of Nhat Nam Co., Ltd. at http://pcccnhatnam.com and http://anninhtoanha.com.Đầu tiên chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành về sự hợp tác từ Hochiki Asia Pacific với Nhật Nam trong suốt thời gian vừa qua.


Theo thông báo này chúng tôi xin xác nhận rằng công ty TNHH Nhật Nam chỉ có một địa chỉ website chính thức duy nhất là http://nhatnam.com.vn.


Riêng hai (2) trang website với địa chỉ http://pcccnhatnam.com và http://anninhtoanha.com là các trang web giả mạo sử dụng logo, hình ảnh và thông tin trái phép từ công ty TNHH Nhật Nam.


For further clarification, please contact us at sales@hochikiasiapacific.com